ჩვენს შესახებ

კომპანიის საქმიანობა

კომპანიის შრომის უსაფრთხოების სამუშაოების ორგანიზება და კოორდინაცია; სტრუქტურულ დანაყოფებში შრომის უსაფრთხოების პრინციპების დანერგვა და უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა; შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავება და შესაბამისი ქმედებების განხორციელება მის დასანერგად; მეთოდური დახმარების აღმოსაჩენად ინსტრუქტაჟების შემუშავება და დადგენილი ინსტრუქციების თანამშრომლებისათვის გაცნობის პროცესის უზრუნველყოფა პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარება საწარმოო და პროფესიული ტრავმისა თუ დაავადებების წინააღმდეგ, სამუშაო ადგილზე რისკ ფაქტორების შეფასება; შენობების, მანქანა-დანადგარებისა და აღჭურვილობების უსაფრთხოების შემოწმება და შესაბამისი ანგარიშის პერიოდულად მომზადება; შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის შედგენა-შეგროვებისა და შენახვის უზრუნველყოფა, ოქმების წარმოება, დროული აღრიცხვა, ანგარიშის შედგენა და წარდგენა ხელმძღვანელობის წინაშე. სახანძრო უსაფრთხოება, მონიტორინგი, რეპორტინგი,

„ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს უსაფრთხოებაზე“  

მომხმარებლები

შპს "კაირო ლოჯისტიკი"

შპს "ფრეგო"

შპს "ბენე ჯგუფი"

შპს "საქართველოს სამხედრო გზა"

შპს "ჯავახავტოგზა"

შპს "ფენიქსი"