შესრულებული პროექტები

შპს “ჯავახავტოგზა”

ჩვენი კომპანიის მიერ ამა წლის 28–30 მარტს, განხორციელდა პირველადი სამედიცინო დახმარების და სახანძრო უსაფრთხოების ტრენინგები, შპს “ჯეოსთილის” პერსონალისთვის